Home Orators At Annual Conferences
List of Orators at Annual Conferences of the NSI
Dr.Jacob Chandy Orators (once in 2 years)
1970: B.Ramamurthi
1972: Baldev Singh
1974: Anil D Desai
1976: N.H.Wadia
1978: A.S.Paintal
1980: John A Simpson
1983: D.K.Dastur
1988: P.M.Dalal
1991: M. Sambasivan
1994: Arnold Menenzes
1996: D. Rout
1998: Ashoke Bagchi
2000: B.S.Das
2002: S. Kalyanaraman
2004: S.K.Pandya
2006: S.R.Dharker
2008: S.P.Agrawal
2010: Laligam Sekhar
2012: Madjid Sami
2014: Robert E Harbaugh
2016: Kenji Ohata, Japan
Dr.Ramamurthi Orators (once in 2 years)
1975: Jacob Chandy
1977: B.K.Bachhawat
1979: R.Narasimhan
1981: E.P.Bharucha
1983: R.M.Varma
1985: K.V.Mathai
1987: R.P.Sengupta
1990: Bhagwan T.Shahani
1995: P.N.Tandon
1997: A.K.Banerji
1999: V.Balasubramaniam
2001: G M Taori
2003: S.K. Shankar
2005: V.K. Kak
2007: N. Ram
2009: Marc Sindou
2011: Giovanni Brogg
2013: Nelson Oyesiku
2015: Ali F Krisht, USA
2017: Edward Benzel
Dr. R.G.Ginde Orators (once in 3 years)
1990: V.S.Dave
1991: M. Sambasivan
1993: B.S.Singhal
1994: Arnold Nenezes
1995: Laligam Sekhar
1996: D. Rout
1997: Balaparameswar Rao
2000: V.S.Ramachandran
2003: Raj Narayan
2006: K. Srinivas
2009: P.S. Ramani
2012: Y.K. Tu
2015: Andrew Kaye
Dr.Tandon Orators (once in 3 years)
1998: Jacob Abraham
2001: R.N.Roy
2004: Devika Nag
2007: Mark Hallett
2010: David P Adelson
2013: Chitra Sarkar
2016:  Mitchel Berger, USA
Dr. Baldev Singh Orators (once in 3 years)
1994: G. Arjun Das
1999: A.K.Banerji
2002: M. Gourie Devi
2005: J.S. Chopra
2008: M.S. Ananth
2011: Yong-Kwang Tu
2014: Dachling Pang
2017: William Couldwell
Date: December 13th - 16th 2018 Jaipur. Rajasthan
www.nsicon2018.com
Flag Counter