Home Life Time Achievement Awardees
2016
Dr. M B Pranesh​ ​Dr. I Dinakar Dr. K. Srinivasan​
​Dr. Sunil K. Pandya
2015
Dr Balaparmeshwar Rao Dr Raja Reddy Dr V Raghav Reddy
Dr Sarala Das Dr N D Vaishya
2014
Prof P S Ramani Prof G Arjun Das Prof S Kalyanraman
Prof T S Kanaka Dr Ashru K Banerjee
2013
Dr B J Damany Dr V K Kak Dr G M Taori
2012
Dr Anupam Das Gupta Dr B S Das
2011
Dr R M Varma Dr G N N Reddy
2010
Dr A K Banerji Dr V S Dave Dr J S Chopra
2009
Dr Krishnamoorthy Srinivas Dr Sanatan Rath
2008
Dr Noshir Wadia Dr H M Dastur Dr S N Bhagwati
Dr P N Tandon
Date: December 13th - 16th 2018 Jaipur. Rajasthan
www.nsicon2018.com
Flag Counter